Satış Prosedürü

GAYRİMENKUL SATIŞ SİSTEMİ

Nasıl Başvurulur?

Taşınmazlara teklif verebilmek için en yakın Türkiye Halk Bankası A.Ş. Şubesi’ne başvurulması, taşınmazın ilan bedelinin %3’ü tutarındaki teminatın yatırılması ve şubemizde doldurulacak Gayrimenkul Satış Şartnamesi’nin her sayfasının imzalaması gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenecek belgeler;
Satışlara katılım için Gayrimenkul Satış Şartnamesinin her sayfasının imzalanarak, aşağıdaki belgeler ile birlikte en yakın T.Halk Bankası A.Ş. Şubesine teslim edilmesi şarttır.

Gönderilmesi Gereken Belgeler:
Gayrimenkul Satış Şartnamesi
Geçici Teminat Yatırma Dekontu
Teklif  Sahibinin TC Kimlik Numarasını içeren Kimlik Fotokopisi
Noterden Düzenlenmiş Vekaletname (Vekaleten teklif verme söz konusu ise vekil adına düzenlenmiş, ihale ve açık artırmalara iştirak ve gayrimenkul satın alma yetkilerini içeren noter onaylı, ıslak imzalı vekaletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi)

Teklif veren firma ise;
Onaylı Yetki Belgesi ve Güncel Ticaret Sicil Gazetesi (gayrimenkul alım satım yetkisini içeren)
İmza Sirküleri
Ticaret veya Sanayi Oda Kayıt Belgesi

Nasıl Teklif Verilir?
Şubemiz tarafından oluşturulan başvurunuz, gerekli kontroller yapılarak onaylandıktan sonra kayıtlı cep telefonunuza ve e-posta adresinize sisteme giriş için gerekli şifre gönderilecektir. Kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak teklifinizi iletebilirsiniz.

Kullanıcı Adı Nedir?
Kullanıcı adı, gerçek kişiler için TC kimlik numarası; tüzel kişiler için vergi numarasıdır.

E-İhale Nasıl Yapılacak?
Herhangi bir gayrimenkule teklif verildiği anda, Banka tarafından belirlenen ihale süresi işlemeye başlayacaktır. İhale süresi içinde, başka istekliler de Banka’ya teminat yatırmak ve sisteme kaydolmak suretiyle ihaleye katılabilecektir. İhale için belirlenen bitiş saatine 30 dakika kala yeni bir teklif verilmesi veya mevcut bir teklifin arttırılması halinde, ihale bitiş saati 30 dakika daha uzatılacaktır. Bu şekilde uzatılmış bir ihalede, son 30 dakika içinde teklif verilmesi durumunda, ihale, 30 dakika daha uzatılacaktır. Son 30 dakika içinde teklif gelmeyinceye kadar ihale, 30 dakikalık periyodlarla uzamaya devam edecektir. Son 30 dakika içinde başka teklif gelmemesi durumunda ihale sona erecektir.

İlan Bedelin Altında Teklif Verilebilir mi?
İlan bedelin altında teklif verilememektedir.

Teminat Yatırdıktan Sonra Tüm Taşınmazlara Teklif Verilebilir mi?
Sadece teminatı yatırılan gayrimenkul için teklif verilebilmektedir.

Taksitlendirme İmkanı Var mı?
Satışlar, sadece peşin olarak yapılmaktadır. Banka tarafından taksitlendirilmesi isteniyorsa, Banka’nın olağan kredilendirme süreci doğrultusunda Müşteri, Banka’ya konut kredisi başvurusunda bulunabilecektir. Kredi başvuruları, Bankamız kredi prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

Otomatik Teklif Artırma
İhale sırasında, her defasında sisteme giriş yapılmak suretiyle tek tek teklif verilebileceği gibi, sistem üzerinden belirlenecek bir üst limite kadar otomatik teklif artırma talimatı da verilebilecektir. Otomatik teklif artırma, verilen üst limite kadar, İsteklinin verdiği teklifin üzerinde bir başka İstekli tarafından teklif verildiği zaman, minimum artış tutarı kadar teklifin otomatik olarak arttırılması esasına göre çalışır. Verilen üst limit, bir başka İstekli tarafından geçildiği veya başka bir İstekli arttırma sırasına göre daha önce, üst limitle aynı tutarda teklif verdiği takdirde otomatik artış gerçekleşmez. İhale süresince her İstekli otomatik teklif artırma üst limitini yeniden yükseltebilir. İhalede manuel ya da otomatik olarak aynı tutarda teklif verilmesi halinde, arttırma sırasına göre ilk arttıran İstekli önceliklidir.
 

Diğer Hususlar

Bankanın satışa sunduğu gayrimenkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın “MEVCUT HUKUKİ VE FİİLİ DURUMDA” satılmaktadır. Gayrimenkullerle ilgili olarak Banka tarafından verilen tüm bilgiler, resimler, açıklamalar ve basında, internette yayınlanan her türlü ilanlar (satış listesi, tanıtım metni, gazete ilanı, internet, afiş vb.) taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Gayrimenkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler, Banka açısından herhangi bir taahhüt ve yükümlülük içermediğinden, hukuki ve fiili gerekli araştırmalar (Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde yer alan gayrimenkuller de dahil olmak üzere) gayrimenkulün isteklisi tarafından teklif verilmeden önce yapılmalıdır. Fiili durum ile Banka tarafından verilen bilgilerin farklı olması halinde, Bankanın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmayacaktır.
 

Banka, Türk Borçlar Kanunu’nun 280/3. maddesi uyarınca satılanın ayıbından ve zaptından sorumlu değildir. İstekli, gayrimenkulün mevcut durumunu, (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve aidat-prim borçları, lojman olarak tahsis, KİRACI, İŞGAL, hasar, tapu kaydı, hisse, alan (m²), imar, iskan, sit, vefa hakkı, intifa hakkı, şufa hakkı, 5403 sayılı yasa ve 3083 sayılı yasadan kaynaklı şerhler ile kamulaştırma ve diğer bilumum şerhler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgelerde yer alan gayrimenkuller için ilgili Bölgelerin dahil oldukları kanunlar/mevzuatlar kapsamındaki durumları vb.) üzerindeki yükümlülükleri, eksiklikleri ve borçları ile birlikte görmüş, öğrenmiş, gayrimenkul ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yapmış ve kabul etmiş sayılır. İstekli, gizli ayıp veya herhangi bir iddia ile gelecekte Bankaya herhangi bir itiraz ve hak talebinde bulunamayacaktır. İstekli bu nedenlerle gayrimenkulün alımından vazgeçemeyeceği gibi Bankadan bu nedenler ile ilgili herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. İstekli, ayrıca teklifinden önce veya sonra satın alma teklifine konu taşınmazın/taşınmazların imar uygulaması işlemine tabi tutulması ve taşınmazın/taşınmazların bir kısmının Düzenleme Ortaklı Payı (DOP) olarak alınması veya kamulaştırılması ya da hükümet ve/veya mahalli idareler tarafından alınan/alınacak karar ve uygulamalar kapsamında belirli sınırlamalara tabi tutulması durumunda, iade, zarar-ziyan, tazminat ve benzeri her ne ad altında olursa olsun Bankadan hiçbir hak veya alacak talep etmeyeceğini, Bankanın taşınmazı/taşınmazları devir borcunun Düzenleme Ortaklı Payı (DOP) alındıktan sonra kalan miktar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Banka, gayrimenkul satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmadığından, satışı yapıp yapmamakta veya satışı uygun gördüğü şartlarda dilediği istekliye yapmakta veya iptal etmekte, satış yöntemini değiştirmek konusunda serbesttir. Bankanın teklif alındıktan sonra satıştan vazgeçmesi veya istekliden kaynaklanmayan herhangi bir nedenle Banka tarafından tapu devrinin gerçekleştirilememesi halinde, isteklilerin yatırmış oldukları teminatlar kendilerine iade edilecektir. İstekliler, teminatın yatırılması ile iade edilmesine kadar geçen süreye ait faiz, tazminat vb. herhangi bir talep hakkı olmadığını peşinen kabul eder. İstekli tarafından iade alınmayan teminatlar, bu konuda kendisine Bankaca yapılan tebligattan itibaren 1 yıl geçtikten sonra Banka tarafından irat kaydedilecektir.

irtibat no

 *Bankamızın satışa sunduğu gayrimenkuller ve menkuller herhangi bir taahhüt veya garanti olmaksızın “oldukları koşulda” satılmaktadır. Gayrimenkuller  ve Menkuller ile ilgili olarak yayınlanan bilgiler Bankamız açısından herhangi bir taahhüt içermediğinden, gerekli araştırmaların gayrimenkul veya menkulün alıcısı tarafından yapılması önerilmektedir.